ตามติดชีวิตชลบุรี
กลับไป   ตามติดชีวิตชลบุรี | คู่มือการใช้

รูปแสดงอารมณ์
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the สัญลักษณ์แสดงอารมณ์concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a สัญลักษณ์แสดงอารมณ์face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:Onion-s-138: Onion S 138 Onion S 138
:Onion-s-48: Onion S 48 Onion S 48
:Onion-s-96: Onion S 96 Onion S 96
:Onion-s-144: Onion S 144 Onion S 144
:Onion-s-15: Onion S 15 Onion S 15
:Onion-s-56: Onion S 56 Onion S 56
:Onion-s-104: Onion S 104 Onion S 104
:Onion-s-152: Onion S 152 Onion S 152
:Onion-s-7: Onion S 7 Onion S 7
:Onion-s-64: Onion S 64 Onion S 64
:Onion-s-113: Onion S 113 Onion S 113
:Onion-s-160: Onion S 160 Onion S 160
:Onion-s-24: Onion S 24 Onion S 24
:Onion-s-72: Onion S 72 Onion S 72
:Onion-s-121: Onion S 121 Onion S 121
:Onion-s-169: Onion S 169 Onion S 169
:Onion-s-32: Onion S 32 Onion S 32
:Onion-s-80: Onion S 80 Onion S 80
:Onion-s-130: Onion S 130 Onion S 130
:Onion-s-177: Onion S 177 Onion S 177
:Onion-s-40: Onion S 40 Onion S 40
:Onion-s-88: Onion S 88 Onion S 88
:Onion-s-45: Onion S 45 Onion S 45
:Onion-s-93: Onion S 93 Onion S 93
:Onion-s-142-a: Onion S 142 A Onion S 142 A
:Onion-s-18: Onion S 18 Onion S 18
:Onion-s-53: Onion S 53 Onion S 53
:Onion-s-101: Onion S 101 Onion S 101
:Onion-s-149: Onion S 149 Onion S 149
:Onion-s-10: Onion S 10 Onion S 10
:Onion-s-61: Onion S 61 Onion S 61
:Onion-s-109: Onion S 109 Onion S 109
:Onion-s-157: Onion S 157 Onion S 157
:Onion-s-2: Onion S 2 Onion S 2
:Onion-s-69: Onion S 69 Onion S 69
:Onion-s-118: Onion S 118 Onion S 118
:Onion-s-166: Onion S 166 Onion S 166
:Onion-s-29: Onion S 29 Onion S 29
:Onion-s-186-Fcuk: Onion S 186 Fcuk Onion S 186 Fcuk
:Onion-s-77: Onion S 77 Onion S 77
:Onion-s-127: Onion S 127 Onion S 127
:Onion-s-174: Onion S 174 Onion S 174
:Onion-s-37: Onion S 37 Onion S 37
:Onion-s-85: Onion S 85 Onion S 85
:Onion-s-135: Onion S 135 Onion S 135
:Onion-s-140: Onion S 140 Onion S 140
:Onion-s-21: Onion S 21 Onion S 21
:Onion-s-50: Onion S 50 Onion S 50
:Onion-s-98: Onion S 98 Onion S 98
:Onion-s-146: Onion S 146 Onion S 146
:Onion-s-13: Onion S 13 Onion S 13
:Onion-s-58: Onion S 58 Onion S 58
:Onion-s-106: Onion S 106 Onion S 106
:Onion-s-154: Onion S 154 Onion S 154
:Onion-s-5: Onion S 5 Onion S 5
:Onion-s-66: Onion S 66 Onion S 66
:Onion-s-115: Onion S 115 Onion S 115
:Onion-s-163: Onion S 163 Onion S 163
:Onion-s-26: Onion S 26 Onion S 26
:Onion-s-183: Onion S 183 Onion S 183
:Onion-s-74: Onion S 74 Onion S 74
:Onion-s-123: Onion S 123 Onion S 123
:Onion-s-171: Onion S 171 Onion S 171
:Onion-s-34: Onion S 34 Onion S 34
:Onion-s-82: Onion S 82 Onion S 82
:Onion-s-132: Onion S 132 Onion S 132
:Onion-s-179: Onion S 179 Onion S 179
:Onion-s-42: Onion S 42 Onion S 42
:Onion-s-90: Onion S 90 Onion S 90
:Onion-s-47: Onion S 47 Onion S 47
:Onion-s-95: Onion S 95 Onion S 95
:Onion-s-143: Onion S 143 Onion S 143
:Onion-s-16: Onion S 16 Onion S 16
:Onion-s-55: Onion S 55 Onion S 55
:Onion-s-103: Onion S 103 Onion S 103
:Onion-s-151: Onion S 151 Onion S 151
:Onion-s-8: Onion S 8 Onion S 8
:Onion-s-63: Onion S 63 Onion S 63
:Onion-s-112: Onion S 112 Onion S 112
:Onion-s-159: Onion S 159 Onion S 159
:Onion-s-23: Onion S 23 Onion S 23
:Onion-s-71: Onion S 71 Onion S 71
:Onion-s-120: Onion S 120 Onion S 120
:Onion-s-168: Onion S 168 Onion S 168
:Onion-s-31: Onion S 31 Onion S 31
:Onion-s-79: Onion S 79 Onion S 79
:Onion-s-129: Onion S 129 Onion S 129
:Onion-s-176: Onion S 176 Onion S 176
:Onion-s-39: Onion S 39 Onion S 39
:Onion-s-87: Onion S 87 Onion S 87
:Onion-s-137: Onion S 137 Onion S 137
:Onion-s-92: Onion S 92 Onion S 92
:Onion-s-141-b: Onion S 141 B Onion S 141 B
:Onion-s-19: Onion S 19 Onion S 19
:Onion-s-52: Onion S 52 Onion S 52
:Onion-s-100: Onion S 100 Onion S 100
:Onion-s-148: Onion S 148 Onion S 148
:Onion-s-11: Onion S 11 Onion S 11
:Onion-s-60: Onion S 60 Onion S 60
:Onion-s-108: Onion S 108 Onion S 108
:Onion-s-156: Onion S 156 Onion S 156
:Onion-s-3: Onion S 3 Onion S 3
:Onion-s-68: Onion S 68 Onion S 68
:Onion-s-117: Onion S 117 Onion S 117
:Onion-s-165: Onion S 165 Onion S 165
:Onion-s-28: Onion S 28 Onion S 28
:Onion-s-185: Onion S 185 Onion S 185
:Onion-s-76: Onion S 76 Onion S 76
:Onion-s-126: Onion S 126 Onion S 126
:Onion-s-173: Onion S 173 Onion S 173
:Onion-s-36: Onion S 36 Onion S 36
:Onion-s-84: Onion S 84 Onion S 84
:Onion-s-134: Onion S 134 Onion S 134
:Onion-s-181: Onion S 181 Onion S 181
:Onion-s-44: Onion S 44 Onion S 44
:Onion-s-139: Onion S 139 Onion S 139
:Onion-s-22: Onion S 22 Onion S 22
:Onion-s-49: Onion S 49 Onion S 49
:Onion-s-97: Onion S 97 Onion S 97
:Onion-s-145: Onion S 145 Onion S 145
:Onion-s-14: Onion S 14 Onion S 14
:Onion-s-57: Onion S 57 Onion S 57
:Onion-s-105: Onion S 105 Onion S 105
:Onion-s-153: Onion S 153 Onion S 153
:Onion-s-6: Onion S 6 Onion S 6
:Onion-s-65: Onion S 65 Onion S 65
:Onion-s-114: Onion S 114 Onion S 114
:Onion-s-162: Onion S 162 Onion S 162
:Onion-s-25: Onion S 25 Onion S 25
:Onion-s-182: Onion S 182 Onion S 182
:Onion-s-73: Onion S 73 Onion S 73
:Onion-s-122: Onion S 122 Onion S 122
:Onion-s-170: Onion S 170 Onion S 170
:Onion-s-33: Onion S 33 Onion S 33
:Onion-s-81: Onion S 81 Onion S 81
:Onion-s-131: Onion S 131 Onion S 131
:Onion-s-178: Onion S 178 Onion S 178
:Onion-s-41: Onion S 41 Onion S 41
:Onion-s-89: Onion S 89 Onion S 89
:Onion-s-46: Onion S 46 Onion S 46
:Onion-s-94: Onion S 94 Onion S 94
:Onion-s-142-b: Onion S 142 B Onion S 142 B
:Onion-s-17: Onion S 17 Onion S 17
:Onion-s-54: Onion S 54 Onion S 54
:Onion-s-102: Onion S 102 Onion S 102
:Onion-s-150: Onion S 150 Onion S 150
:Onion-s-9: Onion S 9 Onion S 9
:Onion-s-62: Onion S 62 Onion S 62
:Onion-s-111: Onion S 111 Onion S 111
:Onion-s-158: Onion S 158 Onion S 158
:Onion-s-1: Onion S 1 Onion S 1
:Onion-s-70: Onion S 70 Onion S 70
:Onion-s-119: Onion S 119 Onion S 119
:Onion-s-167: Onion S 167 Onion S 167
:Onion-s-30: Onion S 30 Onion S 30
:Onion-s-78: Onion S 78 Onion S 78
:Onion-s-128: Onion S 128 Onion S 128
:Onion-s-175: Onion S 175 Onion S 175
:Onion-s-38: Onion S 38 Onion S 38
:Onion-s-86: Onion S 86 Onion S 86
:Onion-s-136: Onion S 136 Onion S 136
:Onion-s-91: Onion S 91 Onion S 91
:Onion-s-141-a: Onion S 141 A Onion S 141 A
:Onion-s-20: Onion S 20 Onion S 20
:Onion-s-51: Onion S 51 Onion S 51
:Onion-s-99: Onion S 99 Onion S 99
:Onion-s-147: Onion S 147 Onion S 147
:Onion-s-12: Onion S 12 Onion S 12
:Onion-s-59: Onion S 59 Onion S 59
:Onion-s-107: Onion S 107 Onion S 107
:Onion-s-155: Onion S 155 Onion S 155
:Onion-s-4: Onion S 4 Onion S 4
:Onion-s-67: Onion S 67 Onion S 67
:Onion-s-116: Onion S 116 Onion S 116
:Onion-s-164: Onion S 164 Onion S 164
:Onion-s-27: Onion S 27 Onion S 27
:Onion-s-184: Onion S 184 Onion S 184
:Onion-s-75: Onion S 75 Onion S 75
:Onion-s-124: Onion S 124 Onion S 124
:Onion-s-172: Onion S 172 Onion S 172
:Onion-s-35: Onion S 35 Onion S 35
:Onion-s-83: Onion S 83 Onion S 83
:Onion-s-133: Onion S 133 Onion S 133
:Onion-s-180: Onion S 180 Onion S 180
:Onion-s-43: Onion S 43 Onion S 43


ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.